متن درس پنجم دینی نهم آخرین پیامبر و آخرین پیام + تمام عکس ها + دانلود PDF و Word 96-97 + عکس | درس های دینی کلاس نهم + درس پنجم

سایت دوم natilos.ir
متن درس پنجم دینی نهم آخرین پیامبر و آخرین پیام + تمام عکس ها + دانلود PDF و Word 96-97 + عکس | درس های دینی کلاس نهم + درس پنجم
کاروان بشریت


زندگی انسان ها از ابتدای آفرینش تا کنون همانند کاروانی است که همواره در حال حرکت بوده و حرکت آن تا روز قیامت نیز ادامه خواهد داشت. این کاروان همچون هر کاروان دیگری نیاز به راهنما دارد.حضرت آدم، اولین راهنما بود و بعد از او نیز راهنمایان بسیاری فرستاده شد تا مسیر سعادت را به این کاروان نشان دهد و از حرکت در مسیر گمراهی باز دارد. فرستادن پیامبران متعدد از سوی خداوند ادامه یافت، تا اینکه خداوند آخرین پیامبر خود را نیز فرستاد:

آخرین پیامبر

پیامبران یکی پس از دیگری برای هدایت مردم فرستاده می شدند. هر پیامبری که می آمد مردم را به ایمان به خداوند و روز قیامت، و انجام عمل صالح دعوت می کرد. اما با رحلت آن پیامبر، عده ای که همواره به دنبال ایجاد انحراف در دین خدا برای رسیدن به خواسته های دنیوی خود بودند، مردم را از دین الهی منحرف می کردند. مردم نیز به علت اینکه ارزش این تعالیم را به خوبی نمی دانستند، و امکانات کافی نیز برای حفظ آن در دست نداشتند، تعالیم آن پیامبر را پس از مدتی فراموش و یا دگرگون م یکردند.این کار باعث می شد نسل های بعدی به دین حقیقی دسترسی نداشته باشند و نتوانند راه رشد و سعادت را بیابند. به همین دلیل بعد از مدتی خداوند پیامبر دیگری می فرستاد و تحریف های ایجاد شده در دین پیامبر سابق را اصلاح می کرد و این سرگذشت برای هر پیامبری تکرار می شد.

هر پیامبری که می آمد، در عین حال که دین صحیح را به مردم عرضه می کرد، وعدهٔ آمدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله را با دادن نشانه های شخصیتی، زمان و حتی مکان ظهور به مردم می داد؛ یهودیان و مسیحیان همان طور که در کتاب های مقدس آنان آمده بود منتظر ظهور پیامبر آخرالزمان بودند. آن قدر نشان ههای پیامبر اکرم در کتابهای یهودیان و مسیحیان فراوان بود که قرآن کریم می فرماید آنان حضرت محمد صلی الله علیه وآله را همانند فرزند خود به خوبی می شناسند 1. انتظار آمدن آخرین پیامبر با آمدن پیامبر اکرم به پایان رسید:

ما کانَ مُحَمَّدٌ اَبا اَحَدٍ مِن رِجاِلکُم
وَلٰکِن رَسولَ اللِّٰه
وَ خاتَمَ النِّبیّینَ

محمّد پدر هیچ یک ازمردان شما نیست؛
بلکه فرستاده خدا
و خاتم پیامبران است.پیامبر اکرم خاتم پیامبران است؛ یعنی با آمدن ایشان سلسله ارسال انبیا پایان یافت و بعد از ایشان خداوند دیگر کسی را به عنوان پیامبر برای مردم نخواهد فرستاد و هر کسی بعد از ایشان چنین ادعایی کند، قطعاً دروغگوست.

خداوند با آخرین پیامبر، راه تمامی پیامبران را که به مرور زمان ک مرنگ و یا تحریف شده بود بار دیگر روشن ساخت؛ تمامی انحرافاتی که در ادیان پیشین ایجاد شده بود را تصحیح کرد و صراط مستقیم خود را آشکارا به مردم نشان داد. بدین سان خداوند با آخرین پیامبر، کام لترین دین را برای هدایت همه انسا نها تا روز قیامت فرستاد.


حضرت محمد صلی الله علیه وآله همه ویژگ یهای مثبت اخلاقی تمامی پیامبران سابق را دارا بود. از نظر معنوی بالاترین درجه رشد را نزد خداوند داشت و دینی که آورد کام لترین دین فرستاده شده از سوی خداوند است. در کنار این خصوصیات، مردم زمان پیامبر اکرم نیز به این توان رسیده بودند که وحی الهی را از پیامبر دریافت و درک کنند؛ با ابزارهای مناسبی که در دست داشتند، به خوبی از آن مراقبت کنند تا همانند تعالیم پیامبران گذشته تحریف و یا نابود نشود و گفته های پیامبر اکرم و قرآن کریم را به گونه ای محافظت کنند که بدون هیچ گونه تغییری به دست آیندگان برسد. همان طور که هم اکنون تمامی این تعالیم وجود دارد و هر کسی بخواهد در صراط مستقیم الهی قرار گیرد، می تواند این کار را انجام دهد. وجود این ویژگی هاست که موجب شد خداوند ایشان را آخرین پیامبر و دین ایشان را آخرین دین قرار دهد و بعد از ایشان دیگر نیازی به آمدن پیامبر جدید نباشد.آخرین پیام

کاروان بشریت تا روز قیامت به مسیر خود ادامه خواهد داد. همان طور که گفته شد، این کاروان سؤالات اساسی ای دارد که همواره به دنبال پاسخ آنهاست. علاوه بر این سؤالات، این کاروان در هر دورهٔ زمانی با سؤالات خاصی نیز مواجه است که در زما نهای دیگر مطرح نبوده است. دینی کامل است که علاوه بر پاسخ دادن به سؤالات اساسی، به سؤالات جدید نیز پاسخ دهد. خداوند حکیم با آخرین فرستادهٔ خود پیامی را برای انسان ها فرستاد که تا روز قیامت برای هدایت آنها کافی است و آن است. « قرآن »

خداوند قرآن را که آخرین وحی الهی بر انسان است، ای نگونه معرفی می کند:

اِنَّ هٰذَا القُرآنَ
یَهدى للَّتى هیَ اَقوَمُ
وَ نُنِزّلُ منَ القُرآنِ
ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحمَةٌ للمُؤِمنینَ
وَ لَقَد یَسَّرنَا القُرآنَ للذِّکِر
فَهَل مِن مُدَّکٍر

این قرآن،
به راهى که استوارترین راه هاست، هدایت مى کند.
و ما آنچه از قرآن فرستیم،
شفاى دل و رحمت الهى بر اهل ایمان است.
و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان کرده ایم،
پس آیا پندگیرنده اى هست؟


قرآن کریم دریای عظیمی از معارف است که خداوند آن را به نوری تشبیه کرده است که راه را به انسا نها نشان می دهد. معارف و مطالب موجود در قرآن را می توان به سه دستهٔ اصلی تقسیم کرد:

1 آفریننده جهان، خداوند یگانه است و جز او هیچ خدایی وجود ندارد. اوست که تمام هستی را با شگفتی های فراوان آفریده و انسان را روی زمین خلیفهٔ خود قرار داده است. خداوند نسبت به بندگانش بسیار مهربان است و همواره خوبی و خیر آنها را می خواهد. خداوند انسا نها را برای رسیدن به بهشت زیبایش و رهایی از عذاب جهنم هدایت می کند و همواره مراقب و پشتیبان آنان است.

2 تنها راه رستگاری انسا نها، عمل کردن به دستورهای خداست و راه دیگری وجود ندارد.
اقوام فراوانی راه دشمنی با خدا را در پیش گرفتند که خداوند آنها را مجازات کرد، برخی نیز با اطاعت از خداوند در دنیا و آخرت رستگار شدند؛ خداوند داستان برخی از پیامبران، داستان اقوام مؤمن و همچنین داستان برخی از اقوام هلاک شده را در قرآن کریم بیان کرده است. خداوند در وحی خود به پیامبر اکرم، دستوراتش را به روشنی بیان کرده است و توضیح کامل آن را نیز بر عهده پیامبر اکرم و اهل بیت علیه مالسلام گذاشته است.

3 خداوند روزی تمام آسمان و زمین را برخواهد چید و در قیامت با حسابرسی به کارهای بندگانش، نیکوکاران را به بهشت و گناهکاران را به جهنم خواهد فرستاد. در قرآن کریم ویژگی های روز قیامت و نحوهٔ حسابرسی خداوند از مردم و ویژگ یهای بهشت و جهنم، در سور ههای فراوانی بیان شده است.

تمامی معارف فوق در 114 سوره قرآن کریم و در قالب بیش از 6200 آیه بیان شده است.

جایگاه قرآن در زندگی


کسی را تصور کنید که گنج بسیار بزرگی در اختیار دارد ولی متوجه آن نیست و همواره به این فکر می کند که از چه کسی برای تأمین هزینه زندگی اش وام بگیرد. کسی که قرآن را در اختیار دارد ولی در حل مسائل زندگی اش به آن توجه نمی کند، همانند شخص فوق است. اگر ما بدانیم قرآن چه گنجینهٔ ارزشمند و ب ینظیری از معارف در درون خود دارد آن وقت بیشتر و بهتر، ارزش قرآن را درک می کنیم:

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد           و آنچه خود داشت ز بی گانه تمنا می کرد


  1. قرآن به راه سعادت هدایت می کند،
  2. قرآن پاسخ تمامی پرس شهای اساسی انسان را می دهد،
  3. قرآن ارزشمندترین کتاب روی زمین است،
  4. ما می توانیم به راحتی از قرآن استفاده کنیم،
  5. قرآن تنها کتاب آسمانی است که به گواه تاریخ هیچ تحریف و تغییری در آن راه نیافته است و تمامی نسخه هایی که از آن تاکنون جمع آوری شده است یکی است و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید:

و [پیامبر اکرم] با خود نورى آورد که هدایتگر همگان شد و آن نور، قرآن بود. بدانید، که در قرآن علم آینده و خبر گذشته است و در آن داروى درد شما و راه سامان یافتن زندگى شما قرار دارد.


حال سؤال این است که چگونه می توانیم با قرآن ارتباط برقرار کنیم و آن را کتاب راهنمای زندگی خود قرار دهیم؟

برای این کار ضروری است مهارت استفاده از قرآن را به دست آوریم.

برای انجام این مهم لازم است:در گام اوّل: بتوانیم قرآن را به راحتی بخوانیم.

در گام دوم: بعد از کسب توانایی قرائت، آن را بفهمیم؛ معانی آیات و جملاتش را درک کنیم و متوجه پیام و مقصود خداوند شویم.

و در گام سوم: به پیام ها و معارف قرآن عمل کنیم.


این گونه ما می توانیم به آن هدفی که خداوند از فرستادن آخرین پیامبر خود داشته است، دست یابیم و با استفاده از هدایت قرآن به بهشت جاودان الهی برسیم.(0) دیدگاه درباره متن درس پنجم دینی نهم آخرین پیامبر و آخرین پیام + تمام عکس ها + دانلود PDF و Word 96-97 + عکس | درس های دینی کلاس نهم + درس پنجم ارسال شده است.
لطفا شما هم یکی از نظر دهندگان باشید ...